Timetable(BA Classes)

Govt RANBIR COLLEGE SANGRUR

Time Table B.A PART-1 (Session 2021-22)

DAY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.00-9.45

9.45-10.30

10.30-11.15

11.15-12.00

12.00-12.45

12.45-1.30

1.30-2.15

2.15-3.00

3.00-3.45

3.45-430

4.30-5.15

MONDAY

PUNJABI (C)
A) M.K.(S) (1)
B)   T.K      (2)
C)   J.S      (11)
D)   M.K(Jr)(39)
E)   K.K       (4)
F)    I. S     (7)
G)   Manjeet .Kaur    (8)

HOME SCIENCE (Theory)
P.K (Hsc Lab)
Phy.Edu
A) H .S  (1-3)
B) M .T  (4-6)
Phy,Edu (ROOM)
Music Inst(Prac)
A)S.S(Deptt)
B)Y.K(Deptt)
GEOGRAPHY
S.S (Deptt)

HISTORY
A) D.K (41)
B) Sudhi (43)
C-S.G (42)
PHILOSPHY
H.K (deptt)
Maths
P.G (11)

ENGLISH (C)
A)  N         (15)
B)  D.G     (14)
C)  H.K      (13)
D)  K         (12)
E)  A.S       (2)
F)  N.T       (3)
   

ENGLISH LIT
A.S (8)
Hindi
R.R(Old Phil Dept)
Sanskrit
R.K (deptt)
Punjabi Lit
A) T.K. (1)
B) J.K  (2)
C) P.K (3)
D) K.K (4)
E) I.S   (7)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)

  

POLTICAL SCI
A) M.M    15
B) R.P.S 14
C) G.Deep 13
D) R.D.K .12
E) N.T     39
Sociology
J.S (43)
Computer Sci M.K
(Language Lab)

ECONOMIC
B) R.B
A) R.B (14)
HISTORY
(Non.Eco.)
D) S.G  (42)
ENGLISH(C)
G) K       (12) 
H) A.S   (13)
I)   N.T  (14)
   (Non.Eco.)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)

Maths
S.A (9)
Music Inst(Th )
A)SS
Deptt.
B) Y.K  Deptt


Maths
A.K (9)

PRACTICALS
PHY.EDU.

H.S

GEOGRAPHY
G.S 

TUESDAY

PUNJABI ©
 A) M.K.(S) (1)
B)   T.K      (2)
C)   J.S      (11)
D)   M.K(Jr)(39)
E)   K.K       (4)
F)    I. S     (7)
G)   Manjeet  Kaur    (8)

HOME SCIENCE (Theory)
P.K (Hsc Lab)
Phy.Edu
A) H .S  (1-3)
B) M .T  (4-6)
Phy,Edu
(ROOM)
Music Inst(Prac)
 A)S.S(Deptt)
B)Y.K(Deptt)
GEOGRAPHY
S.S (Deptt)

HISTORY
A) D.K (41)
B) Sudhi (43)
C-S.G (42)
PHILOSPHY
H.K (deptt)
Maths
P.G (11)

ENGLISH (C)
A)  N         (15)
B)  D.G     (14)
C)  H.K      (13)
D)  K         (12)
E)  A.S       (2)
F)  N.T       (3)
   

ENGLISH LIT
A.S (8)
 Hindi
R.R
(Old Phil Dept)
Sanskrit
R.K deptt
Punjabi Lit
A) T.K. (1)
B) J.K  (2)
C) P.K (3)
D) K.K (4)
E) I.S   (7)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)


  

POLTICAL SCI
A) M.M    15
B) R.P.S 14
C) G.Deep 13
D) R.D.K .12
E) N.T     39
Sociology
J.S (43)

Computer Sci
M.K
(Language Lab)

ECONOMIC
 B) R.B
A) R.B
-14
HISTORY
(Non.Eco.)
D) S.G  (42)
ENGLISH(C)
G) K       (12) 
H) A.S   (13)
I)   N.T  (14)
   (Non.Eco.)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)

Maths
S.A (9)
Music
Inst(Th )

A)SS( Deptt) .
B) Y.K  Deptt

Maths
A.K (9)

PRACTICALS
PHY.EDU.

H.S
GEOGRAPHY
 G.S 

WEDNESDAY

PUNJABI (C)
A) M.K.(S) (1)
B)   T.K      (2)
C)   J.S      (11)
D)   M.K(Jr)(39)
E)   K.K       (4)
F)    I. S     (7)
G)   Manjeet .Kaur    (8)

HOME SCIENCE
(Theory)

P.K (Hsc Lab)
Phy.Edu
A) H .S  (1-3)
B) M .T  (4-6)
Phy,Edu
(ROOM)
Music Inst(Prac)
 A)S.S(Deptt)
B)Y.K(Deptt)
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)

HISTORY
A) D.K (41)
B) Sudhi (43)
C-S.G (42)
PHILOSPHY
H.K (deptt)
Maths
P.G (11)

ENGLISH (C)
A)  N         (15)
B)  D.G     (14)
C)  H.K      (13)
D)  K         (12)
E)  A.S       (2)
F)  N.T       (3)
   

ENGLISH LIT
A.S (8)
Hindi
R.R
(Old Phil Dept)
Sanskrit
R.K deptt
Punjabi Lit
A) T.K. (1)
B) J.K  (2)
C) P.K (3)
D) K.K (4)
E) I.S   (7)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)
  

POLTICAL SCI
A) M.M    15
B) R.P.S 14
C) G.Deep 13
D) R.D.K .12
E) N.T     39
Sociology
J.S (43)
Computer Sci
M.K
(Language Lab)

ECONOMIC
A) HK (15)
A) R.B (14)
HISTORY
(Non.Eco.)
D) S.G  (42)
ENGLISH(C)
G) K       (12) 
H) A.S   (13)
I)   N.T  (14)
   (Non.Eco.)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)

Maths
S.A (9)

Maths
A.K (9)

 

THURSDAY

PUNJABI (C)

A) M.K.(S) (1)
B)   T.K      (2)
C)   J.S      (11)
D)   M.K(Jr)(39)
E)   K.K       (4)
F)    I. S     (7)
G)   Manjeet .
       Kaur    (8)

HOME SCIENCE
(Theory)

P.K (Hsc Lab)
Phy.Edu
A) H .S  (1-3)
B) M .T  (4-6)
Phy,Edu
 (ROOM)
Music Inst(Prac)
 A)S.S(Deptt)
B)Y.K(Deptt)
GEOGRAPHY
S.S (Deptt)

HISTORY
A) D.K (41)
B) Sudhi (43)
C-S.G (42)
PHILOSPHY
H.K (deptt)
Maths
P.G (11)

ENGLISH (C)
A)  N         (15)
B)  D.G     (14)
C)  H.K      (13)
D)  K         (12)
E)  A.S       (2)
F)  N.T       (3)
   

ENGLISH LIT
A.S (8)
 Hindi
R.R
(Old Phil Dept)
Sanskrit
R.K deptt
Punjabi Lit
A) T.K. (1)
B) J.K  (2)
C) P.K (3)
D) K.K (4)
E) I.S   (7)
POL SCI
E) R.D.S (39)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)

POLTICAL SCI
A) M.M    15
B) R.P.S 14
C) G.Deep 13
D) R.D.K .12
E) N.T     39
Sociology
J.S (43)
Computer Sci
M.K
(Language Lab)
POL SCI
E) R.D.S (39)

ECONOMIC
A) HK (15)
 B) R.B (14)
HISTORY
(Non.Eco.)
D) S.G  (42)
ENGLISH(C)
G) K       (12) 
H) A.S   (13)
I)   N.T  (14)
   (Non.Eco.)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)

Maths
S.A (15)

 

 

FRIDAY

PUNJABI ©
 A) M.K.(S) (1)
B)   T.K      (2)
C)   J.S      (11)
D)   M.K(Jr)(39)
E)   K.K       (4)
F)    I. S     (7)
G)   Manjeet .Kaur    (8)

HOME SCIENCE
(Theory)

P.K (Hsc Lab)
  
Phy.Edu
B) M .T
A) M .T
Phy,Edu
 (ROOM)
Music Inst(Prac)
 A)S.S(Deptt)
B)Y.K(Deptt)
 
GEOGRAPHY
S.S (Deptt)

HISTORY
A) D.K (41)
B) Sudhi (43)
C-S.G (42)
PHILOSPHY
H.K (deptt)
Maths
P.G
-11

ENGLISH (C)
A)  N         (15)
B)  D.G     (14)
C)  H.K      (13)
D)  K         (12)
E)  A.S       (2)
F)  N.T       (3)
   

ENGLISH LIT
A.S (8)
 Hindi
R.R
(Old Phil Dept)
Sanskrit
R.K deptt
Punjabi Lit
A) T.K. (1)
B) J.K  (2)
C) P.K (3)
D) K.K (4)
E) I.S   (7)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)
  

POLTICAL SCI
A) M.M    15
B) R.P.S 14
C) G.Deep 13
D) R.D.K .12
E) N.T     39
Sociology
J.S (43)
Computer Sci
M.K
(Language Lab)
POL SCI
E) R.D.S (39)

ECONOMIC
A) HK (15)
 B) R.B (14)
HISTORY
(Non.Eco.)
D) S.G  (42)
ENGLISH(C)
G) K       (12) 
H) A.S   (13)
I)   N.T  (14)
   (Non.Eco.)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)

Maths
S.A (15)

 

 

SATURDAY

PUNJABI (C)
A) M.K.(S) (1)
B)   T.K      (2)
C)   J.S      (11)
D)   M.K(Jr)(39)
E)   K.K       (4)
F)    I. S     (7)
G)   Manjeet .Kaur    (8)

HOME SCIENCE
(Theory)

P.K (Hsc Lab)
Phy.Edu
B) M .T
A) M .T
Phy,Edu
 (ROOM)
Music Inst(Prac)
 A)S.S(Deptt)
B)Y.K(Deptt)
GEOGRAPHY
S.S (Deptt)

HISTORY
A) D.K (41)
B) Sudhi (43)
C-S.G (42)
PHILOSPHY
H.K (deptt)
Maths
P.G (11)

ENGLISH (C)
A)  N         (15)
B)  D.G     (14)
C)  H.K      (13)
D)  K         (12)
E)  A.S       (2)
F)  N.T       (3)
   

ENGLISH LIT
A.S (8)
Sanskrit
R.K deptt
Punjabi Lit
A) T.K. (1)
B) J.K  (2)
C) P.K (3)
D) K.K (4)
E) I.S   (7)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)

  

POLTICAL SCI
A) M.M    15
B) R.P.S 14
C) G.Deep 13
D) R.D.K .12
E) N.T     39
Sociology
J.S (43)
Computer Sci
M.K
(Language Lab)
POL SCI
E) R.D.S (39)

ECONOMIC
A) HK (15)
 B) R.B
A) R.B (14)
HISTORY
(Non.Eco.)
D) S.G  (42)
ENGLISH(C)
G) K       (12) 
H) A.S   (13)
I)   N.T  (14)
   (Non.Eco.)
HOME SCI (Prac)
P.K (Hsc Lab)

Maths
S.A (15)

 

PRACTICALS
PHY.EDU.

M.T

Sukhbir  Singh-SS Raj   Devinder Singh-RDS Meenakshi  Markan-MM Dr.   Hardeep Singh-HS Monika  Sethi-MS  Vibha   Gupta-VG Kuldip  Kumar-KK Dr.   Randhir Kaushik-RK Ashwani  Kumar-AK Dr.   Harsimrat Kaur-HK Dr.   Puneet GUPTA –PG Dr.Preetinder  Kaur-PK  Dr.   Mewa Ram-MR Nirmal-N Dr.Renuka  BAJAJ-RB Dimpy   Gupta-DG Dr.Hatinder  Kaur-HK Ravinderpal  Singh-RPS Devinder  Kumar-DK Dr.Mandeep  Kaur-MK (Sr.) Sudhi   Gandhi-SG Rajvinder  Kaur-RK Gulshan  Deep-G Tapinder  Kaur-TK Jasvir  Kaur-JK Seema   Aggarwal-SA  Manjot  Kaur Dhaliwal-MK Seema   Gur-SG Parampreet  Kaur-PK Jagtar  Singh-JS Rekha   Rani-RR Harpreet  Kaur-HK Mohd.Tanvir-MT Kamlesh-K Harwinder Kaur -HK bhash  Kumar-SK Mandeep  Kaur-MK(Jr) Dr.Kamaljeet Kaur-KK Jagdeep  Singh-JS Iqbal   Singh-IS Ramandeep  Kaur-RK Yashmeet  Kaur-YK Amolakjeet  Singh-AS Dr.Manjit  Kaur-MK New Teacher -NT

AK = Ashwani Kuimar From Govt Degree College Roshanwala ,
RDS = Rajdevinder Singh From Govt. Degree College Roshanwala

Govt RANBIR COLLEGE SANGRUR

Time Table B.A PART-2 (Session 2021-22)

DAY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.00-9.45

9.45-10.30

10.30-11.15

11.15-12.00

12.00-12.45

12.45-1.30

1.30-2.15

2.15-3.00

3.00-3.45

3.45-430

4.30-5.15

MONDAY

ENGLISH (C)
B) V.G (14)
C) K.K (13)
D) D.G (12)
E) H.K (3)
F) K (5)
G) N.T (6)

ENGLISH LIT
A) H.K (03)
HINDI
A) R.R (Old Phil.D)
SANSKRIT
A0) R.K (Deptt)
PUNJABI LIT
A) T.K  (1)
B) P.K  (2)
C) J.K   (11)
D) M.K(Jr) (12)

PUNJABI (C)
A) R.K (14)
B) J.K  (12)
C) P.K  (1)
D) K.K  (2)
E) I.S    (3)
F) M.K  (5)

POLTICAL SCI
A) R.P.S (42)
B) N.T     (11)
C)R.D.K   (8)
SOCIOLOGY 
R.S (43)
COMPUTER SCI
M.K (Lang. Lab)

HISTORY
A) D.K      (41)
B) SUDHI  (43)
C) S.GUR (42)
PHILOSPHY
J.S (deptt)
MATH
S.A ( EDU SET )
HOME SCI.(Prac)
P.K (H.Lab)

ECONOMICS
A) R.B  (08)
B) R.B  (08)
HISTORY
(Non.Eco.)
Sudhi  (42)

HOME SCIENCE
A) H.K   (EDU SET)
PHYSICAL EDU.
A) H.S (6)
B) M.T (Phy Edu R)
MUSIC I (Prac)
A) S.S  (Deptt)
B) Y.K  (Deptt)
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)

MATH
A.K (11)

ENGLISH (C)
C) K.K (13)

 

TUESDAY

ENGLISH (C)
B) V.G (14)
C) K.K (13)
D) D.G (12)
E) H.K  (3)
F) K     (5)
G) N.T (6)

ENGLISH LIT
H.K (03)
HINDI
R.R (Old Phil.D)
SANSKRIT
R.K (Deptt)
PUNJABI LIT
A) T.K   (1)
B  P.K  (2)
C  J.K   (11)
D  M.K(Jr) (12)

PUNJABI (C)
A) R.K (14)
B) J.K  (12)
C) P.K  (1)
D) K.K  (2)
E) I.S    (3)
F) M.K  (5)

POLTICAL SCI
A) R.P.S (42)
B) N.T     (11)
C)R.D.K   (8)
SOCIOLOGY  
R.S (43)
COMPUTER SCI

M.K (Lang. Lab)

HISTORY
A) D.K      (41)
B) SUDHI  (43)
C) S.GUR (42)
PHILOSPHY
J.S (deptt)
MATH
S.A ( EDU SET )
HOME SCI.(Prac)
P.K (H.Lab)

ECONOMICS
A) R.B  (08)
B) R.B  (08)
HISTORY

(Non.Eco.)
Sudhi  (42)

HOME SCIENCE
A) H.K   (EDU SET)
PHYSICAL EDU.
A) H.S (6)
B) M.T (Phy Edu R)
MUSIC I (Prac)
A) S.S  (Deptt)
B) Y.K  (Deptt)
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)

MATH
A.K (11)

 

 

WEDNESDAY

ENGLISH (C)
B) V.G (14)
C) K.K (13)
D) D.G (12)
E) H.K  (3)
F) K      (5)
G) N.T  (6)

ENGLISH LIT
H.K (03)
HINDI
R.R (Old Phil.D)
SANSKRIT
R.K (Deptt)
PUNJABI LIT
A) T.K   (1)
B  P.K  (2)
C  J.K   (11)
D  M.K(Jr) (12)

PUNJABI (C)
A) R.K (14)
B) J.K  (12)
C) P.K  (1)
D) K.K  (2)
E) I.S    (3)
F) M.K  (5)

POLTICAL SCI
A) R.P.S (42)
B) N.T     (11)
C)R.D.K   (8)
SOCIOLOGY  
R.S (43)
COMPUTER SCI

M.K (Lang. Lab)

HISTORY
A) D.K      (41)
B) SUDHI  (43)
C) S.GUR (42)
PHILOSPHY
J.S (deptt)
MATH
S.A ( EDU SET )
HOME SCI.(Prac)
P.K (H.Lab)

ECONOMICS
A) HK  (11)
B) R.B  (08)
HISTORY

(Non.Eco.)
Sudhi  (42)

HOME SCIENCE
A) H.K   (EDU SET)
PHYSICAL EDU.
A) M.T (Phy Edu R)
B) M.T (Phy Edu R)
MUSIC I (Prac)
A) S.S  (Deptt)
B) Y.K  (Deptt)
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)

MATH
A.K (11)
MUSIC I
A) S.S  (Deptt.)
B) Y.K  (Deptt.)

 

PRACTICALS

PHY.EDU.
M.T
GEOGRAPHY
G.S

THURSDAY

ENGLISH (C)
A) M.S (15)
C) K.K (13)
D) D.G (12)
E) H.K  (3)
F) K     (5)
G) N.T (6)

ENGLISH LIT
H.K (03)
HINDI
R.R (Old Phil.D)
SANSKRIT
R.K (Deptt)
PUNJABI LIT
A) T.K   (1)
B  P.K  (2)
C  J.K   (11)
D  M.K(Jr) (12)

PUNJABI (C)
A) R.K (14)
B) J.K  (12)
C) P.K  (1)
D) K.K  (2)
E) I.S    (3)
F) M.K  (5)

POLTICAL SCI
A) R.P.S (42)
B) N.T     (11)
C)R.D.K   (8)
SOCIOLOGY  
R.S (43)
COMPUTER SCI

M.K (Lang. Lab)

HISTORY
A) D.K      (41)
B) SUDHI  (43)
C) S.GUR (42)
PHILOSPHY
J.S (deptt)
MATH
S.A ( EDU SET )
HOME SCI.(Prac)
P.K (H.Lab)

ECONOMICS
A) HK  (11)
B) R.B  (08)
HISTORY

(Non.Eco.)
Sudhi  (42)

HOME SCIENCE
A) H.K   (EDU SET)
PHYSICAL EDU.
A) M.T (Phy Edu R)
B) M.T (Phy Edu R)
MUSIC I (Prac)
A) S.S  (Deptt)
B) Y.K  (Deptt)
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)

MATH
P.G (10)
MUSIC I
A) S.S  (Deptt.)
B) Y.K  (Deptt.)

MATH
SA (10)

PRACTICALS

PHY.EDU.
 M.T
GEOGRAPHY
G.S

FRIDAY

ENGLISH (C)
A) M.S (15)
C) K.K (13)
D) D.G (12)
E) H.K  (3)
F) K     (5)
G) N.T (6)

ENGLISH LIT
H.K (03)
HINDI
R.R (Old Phil.D)
SANSKRIT
R.K (Deptt)
PUNJABI LIT
A) T.K   (1)
B  P.K  (2)
C  J.K   (11)
D  M.K(Jr) (12)

PUNJABI (C)
A) R.K (14)
B) J.K  (12)
C) P.K  (1)
D) K.K  (2)
E) I.S    (3)
F) M.K  (5)

POLTICAL SCI
A) R.P.S (42)
B) N.T     (11)
C)R.D.K   (8)
SOCIOLOGY  
R.S (43)
COMPUTER SCI

M.K (Lang. Lab)

HISTORY
A) D.K      (41)
B) SUDHI  (43)
C) S.GUR (42)
PHILOSPHY
J.S (deptt)
MATH
S.A ( EDU SET )
HOME SCI.(Prac)
P.K (H.Lab)

ECONOMICS
A) HK  (11)
B) R.B  (08)
HISTORY

(Non.Eco.)
Sudhi  (42)

HOME SCIENCE
A) H.K   (EDU SET)
PHYSICAL EDU.
A) M.T (Phy Edu R)
B) M.T (Phy Edu R)
MUSIC I (Prac)
A) S.S  (Deptt)
B) Y.K  (Deptt)
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)

MATH
P.G (10)

MATH
S.A (10)

 

SATURDAY

ENGLISH (C)
A) M.S (15)
B) VG (14)
D) D.G (12)
E) H.K  (3)
F) K     (5)
G) N.T (6)

ENGLISH LIT
H.K (03)
SANSKRIT
R.K (Deptt)
PUNJABI LIT
A) T.K   (1)
B  P.K  (2)
C  J.K   (11)
D  M.K(Jr) (12)

Environment and Road Safety
A) R.K (14)
B) J.K  (12)
C) P.K  (1)
D) K.K  (2)
E) I.S    (3)
F) M.K  (5)

POLTICAL SCI
A) R.P.S (42)
B) N.T     (11)
C)R.D.K   (8)
SOCIOLOGY  
R.S (43)
COMPUTER SCI

M.K (Lang. Lab)

HISTORY
A) D.K      (41)
B) SUDHI  (43)
C) S.GUR (42)
PHILOSPHY
J.S (deptt)
MATH
S.A ( EDU SET )
HOME SCI.(Prac)
P.K (H.Lab)

ECONOMICS
A) HK  (11)
B) R.B  (08)
HISTORY

(Non.Eco.)
Sudhi  (42)

HOME SCIENCE
A) H.K   (EDU SET)
PHYSICAL EDU.
A) M.T (Phy Edu R)
B) M.T (Phy Edu R)
MUSIC I (Prac)
A) S.S  (Deptt)
B) Y.K  (Deptt)
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)

MATH
P.G (10)

MATH
S.A (10)

 

 Meenakshi  Markan-MM Dr.   Hardeep Singh-HS Monika  Sethi-MS  Vibha   Gupta-VG Kuldip  Kumar-KK Dr.   Randhir Kaushik-RK Ashwani  Kumar-AK Dr.   Harsimrat Kaur-HK Dr.   Puneet GUPTA –PG Dr.Preetinder  Kaur-PK  Dr.   Mewa Ram-MR Nirmal-N Dr.Renuka  BAJAJ-RB Dimpy   Gupta-DG Dr.Hatinder  Kaur-HK Ravinderpal  Singh-RPS Devinder  Kumar-DK Dr.Mandeep  Kaur-MK (Sr.) Sudhi   Gandhi-SG Rajvinder  Kaur-RK Gulshan  Deep-G Tapinder  Kaur-TK Jasvir  Kaur-JK Seema   Aggarwal-SA  Manjot  Kaur Dhaliwal-MK Seema   Gur-SG Parampreet  Kaur-PK Jagtar  Singh-JS Rekha   Rani-RR Harpreet  Kaur-HK Mohd.Tanvir-MT Kamlesh-K Rama   Sharma-RS Subhash  Kumar-SK Mandeep  Kaur-MK(Jr) Dr.Kamaljeet Kaur-KK Jagdeep  Singh-JS Iqbal   Singh-IS Ramandeep  Kaur-RK Yashmeet  Kaur-YK Amolakjeet  Singh-AS Dr.Manjit  Kaur-MK Gurpreet  Singh-GS


AK = Ashwani Kuimar From Govt Degree College Roshanwala ,

Govt RANBIR COLLEGE SANGRUR

Time Table B.A PART-3 (Session 2021-22)

DAY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.00-9.45

9.45-10.30

10.30-11.15

11.15-12.00

12.00-12.45

12.45-1.30

1.30-2.15

2.15-3.00

3.00-3.45

3.45-430

4.30-5.15

MONDAY

HISTORY
A) D.K     (41)
B) SUDHI (42)
C) S.G     (43)
PHILOSPHY
A) J.S (Deptt)
Maths
A.K (10)

POLITICAL SCI
A) M.M       (15)
B) G.Deep (14)
C) N.T        (13)
SOCIOLOGY 
R.S            (43)
COMPUTER SCI
A) M.K (Lang Lab)
ECONOMICS (Hon)
A) R.B         (7)

ECONOMICS
A) R.B   (13)
Hm.Sc.(Prac)
A) H.K (Lab)

Hm.Sc.(Theory)
A) P.K (H.Lab)
B) H.K (Edu Set)
PHYSICAL. EDU
A) H.S (Phy.Edu Room)
MUSIC I (Prac)
A)S.S (Deptt)
B)Y.K (Deptt) 
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)
HISTORY
Non Prac.
D) D.K (41)

ENGLISH (C)
B) V.G. (14)
C) K.K   (13)
D) N      (12)
E) D.G   (11)
F) N.T    (   )

ENGLISH LIT.
K .    (1)
HINDI
R.R (Old Phil.D)
SANSKRIT
R.K (deptt)
PUNJABI LIT.
A) R.K         (3)
B) M.K(Jr)   (4)
C) I.S          (7)
D) M.K        (41)

PUNJABI (C)
A)  M.R    (1)
B)  S.S     (2)
C)  M.K    (3)
D)  R.K    (4)
E)   J.K   (43)
F)   T.K    (7)

MATH
P.G (15)

MATH
N.T (15)

 

TUESDAY

HISTORY
A) D.K     (41)
B) SUDHI (42)
C) S.G     (43)
PHILOSPHY
A) J.S (Deptt)
Maths
A.K (10)

POLITICAL SCI
A) M.M       (15)
B) G.Deep (14)
C) N.T        (13)
SOCIOLOGY 
R.S            (43)
COMPUTER SCI
A) M.K (Lang Lab)
ECONOMICS (Hon)
A) R.B         (7)

ECONOMICS
A) R.B   (13)
Hm.Sc.(Prac)
A) H.K (Lab)

Hm.Sc.(Theory)
A) P.K (H.Lab)
B) H.K (Edu Set)
PHYSICAL. EDU
A) HS (Phy.Edu Room)
MUSIC I (Prac)
A)S.S (Deptt)
B)Y.K (Deptt) 
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)
HISTORY
Non Prac.
D) D.K (41)

ENGLISH (C)
B) V.G. (14)
C) K.K   (13)
D) N      (12)
E) D.G   (11)
F) N.T    (   )

ENGLISH LIT.
K .    (1)
HINDI
R.R (Old Phil.D)
SANSKRIT
R.K (deptt)
PUNJABI LIT.
A) R.K         (3)
B) M.K(Jr)   (4)
C) I.S          (7)
D) M.K        (41)

PUNJABI (C)
A)  M.R    (1)
B)  S.S     (2)
C)  M.K    (3)
D)  R.K    (4)
E)   J.K   (43)
F)   T.K    (7)

MATH
P.G (15)

MATH
N.T (15)

 

WEDNESDAY

HISTORY
A) D.K     (41)
B) SUDHI (42)
C) S.G     (43)
PHILOSPHY
A) J.S (Deptt)
Maths
A.K (10)

POLITICAL SCI
A) M.M       (15)
B) G.Deep (14)
C) N.T        (13)
SOCIOLOGY 
R.S            (43)
COMPUTER SCI
A) M.K (Lang Lab)
ECONOMICS (Hon)
A) H.K         (7)

ECONOMICS
A) R.B   (13)
Hm.Sc.(Prac)
A) H.K (Lab)

Hm.Sc.(Theory)
A) P.K (H.Lab)
B) H.K (Edu Set)
PHYSICAL. EDU
A) H.S (Phy.Edu Room)
MUSIC I (Prac)
A)S.S (Deptt)
B)Y.K (Deptt) 
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)
HISTORY
Non Prac.
D) D.K (41)

ENGLISH (C)
B) V.G. (14)
C) K.K   (13)
D) N      (12)
E) D.G   (11)
F) N.T    (   )

ENGLISH LIT.
K .    (1)
HINDI
R.R (Old Phil.D)
SANSKRIT
R.K (deptt)
PUNJABI LIT.
A) R.K         (3)
B) M.K(Jr)   (4)
C) I.S          (7)
D) M.K        (41)

PUNJABI (C)
A)  M.R    (1)
B)  S.S     (2)
C)  M.K    (3)
D)  R.K    (4)
E)   J.K   (43)
F)   T.K    (7)

MATH
P.G (15)

MATH
N.T (15)

 

THURSDAY

HISTORY
A) D.K     (41)
B) SUDHI (42)
C) S.G     (43)
PHILOSPHY
A) J.S (Deptt)
Maths
SA (10)

POLITICAL SCI
A) M.M       (15)
B) G.Deep (14)
C) N.T        (13)
SOCIOLOGY 
R.S            (43)
COMPUTER SCI
A) M.K (Lang Lab)
ECONOMICS (Hon)
A) H.K       (7)

ECONOMICS
A) R.B   (13)
Hm.Sc.(Prac)
A) H.K (Lab)

Hm.Sc.(Theory)
A) P.K (H.Lab)
B) MT (Edu Set)
PHYSICAL. EDU
A) H.S. (Phy.Edu Room)
MUSIC I (Prac)
A)S.S (Deptt)
B)Y.K (Deptt) 
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)
HISTORY
Non Prac.
D) D.K (41)
POL SCI (Hons)
R.D.S   (Semi.Room)

ENGLISH (C)
A) M.S   (15)
C) K.K   (13)
D) N      (12)
E) D.G   (11)
F) N.T    (   )

ENGLISH LIT.
K .    (1)
HINDI
R.R (Old Phil.D)
SANSKRIT
R.K (deptt)
PUNJABI LIT.
A) R.K         (3)
B) M.K(Jr)   (4)
C) I.S          (7)
D) M.K        (41)

PUNJABI (C)
A)  M.R    (1)
B)  S.S     (2)
C)  M.K    (3)
D)  R.K    (4)
E)   J.K   (43)
F)   T.K    (7)

MATH
N.T (15)

 

 

FRIDAY

HISTORY
A) D.K     (41)
B) SUDHI (42)
C) S.G     (43)
PHILOSPHY
A) J.S (Deptt)
Maths
SA(10)

POLITICAL SCI
A) M.M       (15)
B) G.Deep (14)
C) N.T        (13)
SOCIOLOGY 
R.S            (43)
COMPUTER SCI
A) M.K (Lang Lab)
ECONOMICS (Hon)
A) H.K      (7)

ECONOMICS
A) R.B   (13)
Hm.Sc.(Prac)
A) H.K (Lab)

Hm.Sc.(Theory)
A) P.K (H.Lab)
B) MT (Edu Set)
PHYSICAL. EDU
A) M.T (Phy.Edu Room)
MUSIC I (Prac)
A)S.S (Deptt)
B)Y.K (Deptt) 
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)
HISTORY
Non Prac.
D) D.K (41)
POL SCI (Hons)
R.D.S   (Semi.Room)

ENGLISH (C)
A) M.S   (15)
C) K.K   (13)
D) N      (12)
E) D.G   (11)
F) N.T    (   )

ENGLISH LIT.
K .    (1)
HINDI
R.R (Old Phil.D)
SANSKRIT
R.K (deptt)
PUNJABI LIT.
A) R.K         (3)
B) M.K(Jr)   (4)
C) I.S          (7)
D) M.K        (41)

PUNJABI (C)
A)  M.R    (1)
B)  S.S     (2)
C)  M.K    (3)
D)  R.K    (4)
E)   J.K   (43)
F)   T.K    (7)

MATH
N.T (11)
MUSIC I
A) S.S (Deptt)
B) Y.K (Deptt)

ENGLISH (C)
A) M.S   (14)

PRACTICALS
GEOGRAPHY (G.S)
PHYSICAL EDU (M.T)

SATURDAY

HISTORY
A) D.K     (41)
B) SUDHI (42)
C) S.G     (43)
PHILOSPHY
A) J.S (Deptt)
Maths
SA(10)

POLITICAL SCI
A) M.M       (15)
B) G.Deep (14)
C) N.T        (13)
SOCIOLOGY 
R.S            (43)
COMPUTER SCI
A) M.K (Lang Lab)
ECONOMICS (Hon)
A) H.K       (7)

ECONOMICS
A) R.B   (13)
Hm.Sc.(Prac)
A) H.K (Lab)

Hm.Sc.(Theory)
A) P.K (H.Lab)
B) H.K (Edu Set)
PHYSICAL. EDU
A) M.T. (Phy.Edu Room)
MUSIC I (Prac)
A)S.S (Deptt)
B)Y.K (Deptt) 
GEOGRAPHY
G.S (Deptt)
HISTORY
Non Prac.
D) D.K (41)
POL SCI (Hons)
R.D.S   (Semi.Room)

ENGLISH (C)
A) M.S   (15)
B) V.G   (14)
D) N      (12)
E) D.G   (11)
F) N.T    (   )

ENGLISH LIT.
K .    (1)
SANSKRIT
R.K (deptt)
PUNJABI LIT.
A) R.K         (3)
B) M.K(Jr)   (4)
C) I.S          (7)
D) M.K        (41)

PUNJABI (C)
A)  M.R    (1)
B)  S.S     (2)
C)  M.K    (3)
D)  R.K    (4)
E)   J.K   (43)
F)   T.K    (7)

MATH
N.T (11)
MUSIC I
A) S.S (Deptt)
B) Y.K (Deptt)

ENGLISH (C)
B) V.G   (14)

PRACTICALS
GEOGRAPHY (G.S)
PHYSICAL EDU (M.T)

Raj   Devinder Singh-RDS Meenakshi  Markan-MM Dr.   Hardeep Singh-HS Monika  Sethi-MS  Vibha   Gupta-VG Kuldip  Kumar-KK Dr.   Randhir Kaushik-RK Ashwani  Kumar-AK Dr.   Harsimrat Kaur-HK Dr.   Puneet GUPTA –PG Dr.Preetinder  Kaur-PK  Dr.   Mewa Ram-MR Nirmal-N Dr.Renuka  BAJAJ-RB Dimpy   Gupta-DG Dr.Hatinder  Kaur-HK Ravinderpal  Singh-RPS Devinder  Kumar-DK Dr.Mandeep  Kaur-MK (Sr.) Sudhi   Gandhi-SG Rajvinder  Kaur-RK Gulshan  Deep-G Tapinder  Kaur-TK Jasvir  Kaur-JK Seema   Aggarwal-SA  Manjot  Kaur Dhaliwal-MK Seema   Gur-SG Parampreet  Kaur-PK Jagtar  Singh-JS Rekha   Rani-RR Harpreet  Kaur-HK Mohd.Tanvir-MT Kamlesh-K Rama   Sharma-RS Subhash  Kumar-SK Mandeep  Kaur-MK(Jr) Dr.Kamaljeet Kaur-KK Jagdeep  Singh-JS Iqbal   Singh-IS Ramandeep  Kaur-RK Yashmeet  Kaur-YK Amolakjeet  Singh-AS Dr.Manjit  Kaur-MK Gurpreet  Singh-GS

Adjustments :
AK = Ashwani Kuimar From Govt Degree College Roshanwala ,
RDS = Rajdevinder Singh From Govt. Degree College Roshanwala
NT = New Teacher

 

 

Student Portal: Admissions and Fee Payments

All new and old students may login/apply to avail student centric services.